Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś

Kraków, 9-10 czerwca 2018

List wpisuje się w szeroką tradycję ars epistolandi, zakorzenioną w kulturze od starożytności i do dziś żywo obecną, a równocześnie wymyka się wszelkim sztywnym klasyfikacjom ze względu na różnorodność form i funkcji, a także na rolę, jaką pełni w portretowaniu autora oraz adresata. Jego treść, obejmująca zarówno informacje przekazywane bezpośrednio przez podmiot, jak i ukryte w „warstwie głębokiej” tekstu, każdorazowo stanowią dla interpretatora wielkie wyzwanie ze względu na komunikacyjną złożoność przekazu jako wypowiedzi podmiotowej oraz na jego szeroki kontekst przedmiotowy (historyczno-społeczny, biograficzny, genologiczny, estetyczny i intertekstualny, kształtujący recepcję osoby i dzieła, wreszcie – literacki; wyliczenie to nie wyczerpuje oczywiście możliwych pól odniesienia).

Rozpatrywany w tym ujęciu list staje się niemal „królewską drogą” do poznania świata wewnętrznego podmiotu, lecz jednocześnie, ze względu na swą złożoność i niejednoznaczny status, prowokuje do stawiania trudnych pytań (o naturę listu, o możliwości, a także o granice jego rozumienia i poznawania czy też metody badawcze) oraz do rozstrzygania niełatwych dylematów (chociażby natury etycznej).

 • metodologie badań epistolograficznych;
 • epistolografia cyfrowa (emaile, smsy, komunikatory, blogi, vlogi etc.);
 • recepcja Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (kategorie i podziały z perspektywy współczesnej);
 • nowe ujęcia epistolografii (list jako materiał badawczy dla literaturoznawcy, historyka, psychologa, pedagoga, socjologa, kulturoznawcy etc.);
 • sztuka pisania listów;
 • powieści w listach (np. Listy perskie, Nowa Heloiza, Niebezpieczne związki czy Dracula);
 • fikcyjna epistolografia;
 • analizy i interpretacje pojedynczych listów lub bloków korespondencyjnych;
 • kultura korespondencyjna w danym czasie/literaturze (konteksty społeczne, kulturowe, historyczne);
 • miejsce i rola listowników w rozwoju epistolografii;
 • paradoksy listu jako gatunku;
 • autokreacja w listach;
 • list jako obraz świata wewnętrznego i zapis egzystencji;
 • listy mówione;
 • listy otwarte;
 • listy miłosne;
 • listy więzienne i obozowe;
 • listy samobójcze, pożegnalne i ostatnie wole;
 • listy z pogróżkami, szantaże, okupy, listy seryjnych morderców (Kuba Rozpruwacz, Zodiak etc.);
 • anonimy i donosy.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ars.epistolandi@gmail.com mija 15 maja 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s