Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś

Kraków, 9-10 czerwca 2018

List wpisuje się w szeroką tradycję ars epistolandi, zakorzenioną w kulturze od starożytności i do dziś żywo obecną, a równocześnie wymyka się wszelkim sztywnym klasyfikacjom ze względu na różnorodność form i funkcji, a także na rolę, jaką pełni w portretowaniu autora oraz adresata. Jego treść, obejmująca zarówno informacje przekazywane bezpośrednio przez podmiot, jak i ukryte w „warstwie głębokiej” tekstu, każdorazowo stanowią dla interpretatora wielkie wyzwanie ze względu na komunikacyjną złożoność przekazu jako wypowiedzi podmiotowej oraz na jego szeroki kontekst przedmiotowy (historyczno-społeczny, biograficzny, genologiczny, estetyczny i intertekstualny, kształtujący recepcję osoby i dzieła, wreszcie – literacki; wyliczenie to nie wyczerpuje oczywiście możliwych pól odniesienia).

Rozpatrywany w tym ujęciu list staje się niemal „królewską drogą” do poznania świata wewnętrznego podmiotu, lecz jednocześnie, ze względu na swą złożoność i niejednoznaczny status, prowokuje do stawiania trudnych pytań (o naturę listu, o możliwości, a także o granice jego rozumienia i poznawania czy też metody badawcze) oraz do rozstrzygania niełatwych dylematów (chociażby natury etycznej).

 • metodologie badań epistolograficznych;
 • epistolografia cyfrowa (emaile, smsy, komunikatory, blogi, vlogi etc.);
 • recepcja Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (kategorie i podziały z perspektywy współczesnej);
 • nowe ujęcia epistolografii (list jako materiał badawczy dla literaturoznawcy, historyka, psychologa, pedagoga, socjologa, kulturoznawcy etc.);
 • sztuka pisania listów;
 • powieści w listach (np. Listy perskie, Nowa Heloiza, Niebezpieczne związki czy Dracula);
 • fikcyjna epistolografia;
 • analizy i interpretacje pojedynczych listów lub bloków korespondencyjnych;
 • kultura korespondencyjna w danym czasie/literaturze (konteksty społeczne, kulturowe, historyczne);
 • miejsce i rola listowników w rozwoju epistolografii;
 • paradoksy listu jako gatunku;
 • autokreacja w listach;
 • list jako obraz świata wewnętrznego i zapis egzystencji;
 • listy mówione;
 • listy otwarte;
 • listy miłosne;
 • listy więzienne i obozowe;
 • listy samobójcze, pożegnalne i ostatnie wole;
 • listy z pogróżkami, szantaże, okupy, listy seryjnych morderców (Kuba Rozpruwacz, Zodiak etc.);
 • anonimy i donosy.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ars.epistolandi@gmail.com mija 15 maja 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Advertisements

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji  id-logo hor
Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
dr Renata Iwicka (UJ)
dr Anita Całek (UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (UP)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Borek (UP)
prof. dr hab. Beata Dorosz (IBL)
prof. dr hab. Marceli Olma (UP)
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt (UŁ)
prof. dr hab. Aleksandra Tokarz (UJ)
dr hab. Aleksandra Chomiuk (UMCS)
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński (UJ)
dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW)
dr hab. Dariusz Pniewski (UMK)
dr hab. Iwona Puchalska (UJ)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz (KUL)
dr hab. Marek Stanisz (UR)

Kontakt

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem ars.epistolandi@gmail.com